O projekte

Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov – PROGRESSUS SLOVAKIA spoločne so svojimi partnermi: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej a Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra realizuje projekt z Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, kód projektu č. WTSL.02.03.00-82-238/10 s názvom “Poznáš svoj región?

 
Projekt sa zameriava na budovanie siete partnerských organizácií v rámci zachovania a znovuobjavenia spoločnej histórie v poľsko-slovenskom pohraničí. Hlavným cieľom je prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju cezhraničného regiónu prostredníctvom budovania sietí spolupráce medzi slovenskými a poľskými partnermi v oblasti rozvoja cestovného ruchu pri zachovávaní tradícií a kultúrneho dedičstva.
 
Špecifickými cieľmi sú: 
1. Zvýšenie informovanosti o histórii, kultúre pre deti, mládež a dospelých cezhraničného regiónu.
2. Zlepšenie propagácie a vytvorenie kultúrnej trasy v rámci Žilinského kraja a cezhraničného regiónu.
3. Zvýšenie využívania internetu, multimédií pri výučbe regionálnej výchovy.
4. Zapájanie miest, obcí, informačných kancelárií, škôl do informovanosti o pripravovaných kultúrnych podujatiach.
5. Napĺňanie databázy o zaujímavostiach miest a obcí (história, kultúra), prostredníctvom účastníkov siete.
6. Vytvorenie integrovaného kultúrno - turistického produktu ako základu pre spoločný marketing.
 
Cezhraničný dopad je v projekte naplnený prostredníctvom budovania siete partneských inštitúcií v poľsko slovenskom pohraničí. V projekte sa realizujú e-learningové kurzy pre slovenské a poľské deti, vytvorila sa 3-jazyčná webová stránka (slovenská, poľská a anglická mutácia) – www.e-regions.eu, bude vydaná marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu v cezhraničnom regióne v slovenskom a poľskom jazyku, ktorá bude distribuovaná do miest a obcí.
Radi by sme upriamili vašu pozornosť na jeden z výsledkov tohto projektu cezhraničnej spolupráce Žilinského kraja a Nowosadeckieho regiónu. Je ním kultúrna trasa “Cesta Slovanov”, ktorá pozostáva z vyše 50-tich zmapovaných kultúrno-historických pamiatok na území týchto regiónov.