OZ VIPA SK

Vidiecky parlament na Slovensku 

Vidiecky parlament na Slovensku vznikol v roku 2000 ako neformálna platforma vidieckych  iniciatív.

V roku 2001 k platforme pribudlo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK), ktoré je výkonnou zložkou  platformy.

Poslaním OZ VIPA SK je:

presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku

podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

OZ VIPA SK pristupuje k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

K advokačným aktivitám patrí najmä:

A. posudzovanie právnych predpisov a strategických dokumentov štátu, aby boli v súlade  s potrebami vidieka

B. účasť sa  na práci hodnotiacich a monitorovacích orgánov v záujme dodržiavania zákonov, transparentnosti  pri rozhodovaní, rovnakého zaobchádzania a rešpektovania záujmov  vidieka

C. protesty proti rozhodnutiam, ktoré nezodpovedajú záujmom vidieka a obhajoba dotknutých subjektov.

K informačno-komunikačným aktivitám patrí najmä:

A. zvolávanie Zasadnutia  Fóra Vidieckeho parlamentu jedenkrát za dva roky

B. získavanie, spracovávanie a šírenie informácií o vidieku a pre vidiek

C. výmena a šírenie skúseností a poznatkov z rozvoja vidieka

D. rozvoj vzdelávania na vidieku.        

 

Organizačná štruktúra:

Občianske združenie Vidiecky parlament (OZ VIPA SK)  je organizácia, ktorá vznikla na základe zákona 83/1990 Zb. za účelom praktickej realizácie požiadaviek vidieka sformovaných na Zasadnutiach Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Zasadnutie  Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku  sa koná každé dva roky ako otvorené stretnutie  zástupcov vidieckych iniciatív a združení a slúži na formovanie požiadaviek vidieka.

Členská schôdza OZ VIPA SK  je najvyšším orgánom združenia, zasadá raz do roka, schvaľuje plán činnosti a rozpočet a volí predsedníctvo, predsedu a revíznu komisiu na obdobie troch rokov.

Vízia vidieka

Účastníci verejných diskusií sa zhodli na tom, že slovenský vidiek v roku 2015 by mal byť územím s čistým a zdravým  životným prostredím, vybudovanou technickou aj sociálnou infraštruktúrou poskytujúci dostatok pracovných príležitosť  a podmienok pre malé a stredné podnikanie, postavených na trvalo udržateľnom využívaní miestnych zdrojov, napríklad v ekologickom poľnohospodárstve a lesníctve, agro a ekoturizme, remeslách, s využitím moderných technológií na vytvorenie čo najvyššej pridanej hodnoty. Rozvoj slovenského vidieka bude postavený na dobrej

spolupráci rôznych  subjektov a na vzdelaných a aktívnych občanoch so záujmom o veci verejné a s úctou k predkom a tradíciám. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Vidiecky parlament na Slovensku presadzovať podporu nasledovných opatrení a aktivít z európskych a národných finančných zdrojov.

 

Kontakt:

Mária Behanovská - predsedníčka

Tel.: 0905 498 405

E-mail: mbehanovska@stonline.sk

www.vipa.sk