OZ Jasenská dolina

Realizácia mikroprojektu „Na sedliackom dvore“, č. PL-SK/ZA/IPP/III/121 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Hlavný cieľ:

Cieľ mikroprojektu je v súlade Prioritou osi III Podpora miestnych iniciatív Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013. Realizáciou mikroprojektu sa zatraktívni priestor Jasenskej doliny. Úpravou priestoru, postavením tradičnej koliby a senníkov sa vytvoria podmienky na realizáciu tradičných podujatí a to na miestnej, regionálnej ako i medzinárodnej úrovni a tým sa prispeje k pripomenutiu si historického významu regiónu Turca a jeho tradičných remesiel i za hranicami Slovenska. V minulosti bol Turiec významným remeselným strediskom, remeselná výroba dosiahla veľkého rozmachu.

Čiastkový cieľ č.1 Zatraktívnenie Jasenskej doliny zvýšiť jeho atraktivitu pre jeho širokospektrálne využitie pre oddych a konanie tradičných podujatí zameranýc

 

h na pokračovanie ukážok tradičných remesiel s prepojením na prítomnosť.

Čiastkový cieľ č. 2 Prezentácia a propagácia jedinečnosti remesiel v Turci a jeho atrakcií

Čiastkový cieľ č. 3 Vytvorenie podmienok pre konanie tradičných podujatí miestneho, regionálneho a medzinárodného významu s cieľom prilákať domácich a zahraničných návštevníkov.

Cieľovou skupinou bude široká verejnosť,  organizácie pracujúce v oblasti kultúry, prevádzkovatelia tradičných remesiel, obyvatelia obce, návštevníci obce a tuzemskí a zahraniční turisti. Priamym prijímateľom výstupov a výsledkov projektu budú organizácie pracujúce  v oblasti kultúry, prevádzkovatelia tradičných remesiel, obyvatelia obce, návštevníci obce a tuzemskí a zahraniční turisti. Pozitívny výsledok projektu, jeho udržateľnosť a dlhodobý dopad bude zaručený výstavbou tradičnej koliby ako i konaním tradičných podujatí v priestoroch areálu Jasenskej doliny obohatených aj o podujatia s medzinárodnou účasťou. Výsledky mikroprojektu budú mať pozitívny vplyv na cieľové skupiny obyvateľov oboch štátov, čo posilní a zosieťuje najmä aktérov, ktorí sa venujú problematike tradičných podujatí, kultúrnych podujatí a tradičným remeslám. 

Realizácia mikroprojektu Chodník rozprávkovým lesom, kód mikroprojektu: SK/FMP/09/019  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj a zvýšenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice, zlepšenie socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja, posilňovanie vzájomnej spolupráce.

Špecifické ciele mikroprojektu:

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť spoluprácu v cezhraničnom regióne formou budovania trvalého priateľstva medzi obyvateľmi mikroregiónov, zvýšiť počet cezhraničných stretnutí detí a mládeže a rozšíriť ich vedomosti v oblasti tradičných a novodobých česko-slovenských rozprávok, spoločnej kultúry, histórie a remesiel našich predkov.

Špecifický cieľ 2: Spoločná propagácia kultúrneho a historického bohatstva mikroregiónov.

Špecifický cieľ 3: Spoločné plánovanie a realizácia aktivít v cestovnom ruchu.

Špecifický cieľ 4: Podpora cestovného ruchu.